விருந்து ஹால்கள்

0

Small Vagator, Ozran, Vagator, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 225 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Greek, Mediterranean

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Vainguinim Beach, Vainguinim Valley, Dona Paula, Goa

2 உட்புற இடங்கள் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம் 50, 60, 500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Continental cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Candolim Beach, Near Sunny Side Up, Goa

2 வெளிப்புற இடங்கள் 100, 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Porta Vaddo, Kudal, Siolim, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: sea food, south indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

S No 114 1, Candolim, Fort Aguada Road, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,875/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,875/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Swatantra Path, Vasco da Gama, Vaddem, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 425/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 525/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian, Continental, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Anna Waddo, Main Candolim Road, Bardez, Goa

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம் 200, 1500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

H No. 586/ A, Sequeira Waddo, Candolim Bus Stop Junction, Fort Aguada Rd, Bardez Candolim, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Turkish, Mexican, Arabic

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Costa Vaddo, Majorda, Salcette, Goa

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம் 40, 60 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Lane Opposite Calangute Mall, Near Calangute Beach, Calangute, Goa

2 வெளிப்புற இடங்கள் 200, 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Salcette, Hotel, Pacheco Vaddo, Majorda, Goa

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம் 100, 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 250/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Goan, Seafood, Chinese, North Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: டிவி திரைகள், குளியலறை

Utorda Beach Rd, Utorda, Goa

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம் 60, 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Continental cuisine, Chinese cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Calangute - Mapusa Rd, Dias Vaddo, Nagoa, Bardez, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 1200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Goan cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Post Office Road, Calangute, Bardez, Goa

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம் 175, 400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Khalcha Wada, Arambol beach, Arambol, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Behind Babreshwar Temple, Khobrawaddo, Calangute, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், குளியலறை

Municipal Gardens (East), Church Square, Altinho, Panaji, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 125 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

சமையல் வகை: South Indian, Chinees

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

House No.332/G, Patnem- Palolem beach road, Patnem, Near beach, Palolem, Canacona, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 80 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Small Vagator, Ozran Beach, Vagator, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Rajbag Beach, Palolem, Canacona, Goa

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி