ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 12,000 – 25,000

விருந்தினரின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 5,000 – 6,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி