அரங்க அலங்காரம்

₹ 60,000 – 6,00,000

டேபிள் அலங்காரம்

₹ 1,000 – 5,000

புதுமணத் தம்பதியரின் பின்னணியமைப்பு

₹ 20,000 – 80,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி