റിക്രിയേഷന്‍ സെന്‍റര്‍

Swimsea Beach Resort

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 260 പിപിഎൽ

+91 97646 7 3090

Dr Jack de Sequeira Road, Caranzalem Beach, Miramar Dona Paula Beach Stretch, Caranzalem, Panaji, Goa
+91 97646 73090
celina89geo@gmail.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

അലങ്കാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ Inhouse decorator only
DJ is not provided by the venue
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
സീറ്റിങ് ശേഷി 260 ആളുകള്
ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 0₹ മതല്‍/വ്യക്തി