ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Silver Bells

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍360₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍360₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 300 പിപിഎൽ

2 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 500, 1200 പിപിഎൽ

+91 832 325 9944

Auchit Waddo, Sangolda, Bardez, Goa
+91 832 325 9944
+91 98221 81222
https://www.facebook.com/silverbells.hiddencaves/
http://www.weddingvenuesingoa.com/
silver_bells@rediffmail.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍