റിക്രിയേഷന്‍ സെന്‍റര്‍

360 Degree Beach Retreat

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍1,000₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍1,000₹

2 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 100, 150 പിപിഎൽ

+91 832 645 4760

Candolim Beach, Near Sunny Side Up, Goa
+91 832 645 4760
https://www.facebook.com/360-Degrees-Beach-Retreat-102519513190016/
http://www.360beachretreat.com/
reservations@milestonehotels.in
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍