ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Fort Tiracol Heritage Hotel

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍2,000₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍2,000₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 250 പിപിഎൽ

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 500 പിപിഎൽ

+91 77200 5 6799

Pernem Taluka, Tiracol, Goa
+91 77200 56799
https://www.facebook.com/FortTiracol/
http://www.forttiracol.in/
info@forttiracol.in
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍