ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Joe's River Cove

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍900₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍900₹

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 300 പിപിഎൽ

+91 98900 2 8818

Near Ferry, Cavelossim, Goa
+91 98900 28818
https://www.facebook.com/pages/Joes-River-Cove/289269144496541/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍