റെസ്റ്റോറന്റ്

Pentagon Restaurant

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍600₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍700₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 100 പിപിഎൽ

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 100 പിപിഎൽ

+91 832 288 1402

Majorda Beach Road, Salcete, Goa
+91 832 288 1402
https://www.facebook.com/pages/Pentagon-Restaurant-Garden-Pub/407373326288085/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍