ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Achie's Grandeza

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍250₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍250₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 150 പിപിഎൽ

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 500 പിപിഎൽ

+91 98221 3 9680

Near South Goa Distilleries, Guirdolim, Goa
+91 98221 39680
https://www.facebook.com/Grandeza-602404436506869/
grandeza6@gmail.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍