બેન્ક્વેટ હોલ

Wild Orchid

વેજ પ્લેટ ₹ 250 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 250 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 300 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 900 લોકો

+91 77758 5 2577

Calata Majorda, Seraulim Railway Station, Majorda, Goa
+91 77758 52577
https://www.facebook.com/WildOrchidMajorda/
gprakash775@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ